U bent hierPEDAGOGIE / Rudolf Steiner

Rudolf Steiner


Rudolf Steiner (1861-1925) was de grondlegger van de antroposofische beweging. Voor de pedagogie betekende dit dat elk kind, elke jongere de mogelijkheid moest krijgen zich te ontplooien naar eigen aanleg en mogelijkheden.

Opvoedkunst moest erop gericht zijn elkeen die vermogens in het leven mee te geven, om zich verder naar hoofd, hart en handen te willen blijven ontwikkelen. De erkenning en herkenning van elkaar, als volstrekt gelijkwaardige individuen, op die weg van ontwikkeling is daarbij evenzeer essentieel.

In september 1919 werd de eerste ‘Vrije Waldorfschool’ opgericht in Stuttgart voor 256 leerlingen, verdeeld over acht klassen. Het was de eerste school die de ideeën van Rudolf Steiner over opvoeding en onderwijs in praktijk bracht.

Sindsdien ontwikkelt deze pedagogie zich verder. Dat gebeurt in de concrete schoolsituatie, maar ook door dialoog, onderzoek en opleiding in een dertigtal pedagogische seminaries en academies.

Verspreid over de hele wereld zijn er zo'n 650 Waldorfscholen, ook wel Vrije Scholen of Rudolf Steinerscholen genoemd.

“De vraag is niet, wat de mens moet weten en kunnen om zich in de bestaande sociale orde te kunnen voegen; maar wel, wat er in aanleg in de mens aanwezig is en in hem ontwikkeld kan worden. Dan wordt het mogelijk dat de opgroeiende generatie de maatschappij steeds nieuwe krachten toevoegt. Dan zal in deze maatschappij datgene leven wat de in haar tredende volwaardige mensen scheppen; maar uit de opgroeiende generatie mag niet datgene gemaakt worden wat de bestaande maatschappij van deze generatie maken wil.”

(Rudolf Steiner)